Jednou za čas nastane chvíle, kdy se člověk začne rozhlížet, kde a jak. Uspořádat svatební obřad, pokřtít své děti či sebe samotného, nebo důstojně se rozloučit s bližním.

Na úřadě nebo v kostele?
V evangelické církvi je svatba chápána jako veřejné potvrzení slibu lásky a věrnosti, který si navzájem dávají muž a žena, kteří se mají rádi a chtějí spolu trvale žít. Takový slib mohou vyslovit na úřadě nebo v kostele a vždycky je to slib, který je zavazuje nejen před lidmi ale i před Bohem. Bůh nás slyší a bere vážně ve všem, co říkáme – ať je to kdekoli.

Svatba v kostele však znamená, že novomanželé si přejí do začátku svého společného života přijmout Boží požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc, aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatba v kostele má smysl pro lidi věřící, kteří spolu chtějí žít pod autoritou Božího slova, v upřímnosti a navzájem si odpouštět.

Kdo může mít svatbu v evangelickém kostele?
Evangelická církev koná požehnání sňatku především pro členy svých sborů. V praxi se však často stává, že jeden z partnerů je z jiné církve. Taková okolnost není překážkou, pokud se svatbou v naší církvi souhlasí. Pokud je druhý partner katolického vyznání, je třeba si uvědomit, že římskokatolická církev svatbu v evangelickém kostele neuznává a dívá se na takové lidi jako na církevně neoddané a nedovoluje jim proto přistupovat ke svátostem. Tito katolíci však mohou přistupovat k Večeři Páně v evangelické církvi. Ve všech případech, kdy jsou partneři z různých církví, je dobré se před stavbou domluvit, v které církvi budou vychovávat a křtít své děti.

Stává se i to, že jeden z partnerů je bez vyznání. I v takovém případě je požehnání možné, pokud s tím „nevěřící“ partner souhlasí a chápe svůj slib jako trvalý závazek. Jeho svatební slib bývá pak formulován poněkud odlišně – zatímco věřící slibuje „před Bohem“, partner bez vyznání zpravidla „před svým svědomím“ a současně vyjadřuje souhlas s křesťanskou výchovou svých dětí.
Výjimečně je možné, aby v evangelické církvi přijali svatební požehnání i partneři, z nichž ani jeden není členem této církve, případně jsou oba nepokřtění. Taková žádost je na posouzení kazatele, aby spolu se snoubenci zvážil skutečné důvody jejich žádosti o Boží požehnání, jejich vztah k Bohu i jejich budoucí vztah k evangelické církvi.

Více o svatbě

Křesťanská církev z Kristova pověření vysluhuje svátosti. Jsou to události, při nichž nám obyčejné věci jako je voda, chléb či víno připomínají, co pro nás Bůh učinil a stále znovu činí. Svátosti jsou zviditelněním Božích slibů a závazků. Jsou tu proto, aby člověk věděl a prožil, že se něco konkrétního a viditelného mezi ním a Bohem skutečně stalo a děje. Evangelická církev považuje za svátost křest a večeři Páně. Obě události spolu vnitřně souvisí. Těm, kteří věří Ježíši Kristu, potvrzují svátosti vysvobození z moci hříchu a smrti. Při křtu se tak děje poprvé a jednou provždy. Při večeři Páně jde o opakující se Boží pomoc a posilu na cestě, kterou člověk při křtu nastoupil.

Více o křtu

K lidskému životu patří nejen chvíle radostné, ale i smutné. Jedna z nejtěžších situací, s kterou se lidé musí vyrovnat, je úmrtí blízkého člověka. V takové chvíli je největší pomocí lidská solidarita, blízkost a pochopení. Církev nabízí v takových případech pozůstalým sdílení jejich zármutku a pohřební rozloučení na jimi vybraném místě. Tuto službu nabízí všem, kteří hledají pomoc a útěchu v Božím slovu, bez ohledu na to, zda byli členy naší církve nebo sboru.

Pokud byste chtěli požádat o rozloučení s Vaším zesnulým jednoho z našich kazatelů (Iva Květonová a Ondřej Macek), obraťte se, prosím, na naši farní kancelář v Brně, Opletalova 6, nejprve telefonicky a potom při osobní návštěvě, kdy poslední rozloučení konkrétně domluvíte. Naši kazatelé mohou posloužit biblickou zvěstí například v brněnském krematoriu nebo v obřadní síni na Ústředním hřbitově. Naše církev nerozlišuje, zda se jedná o pohřeb žehem nebo do hrobu. Rozloučení je možné uskutečnit také v našich brněnských kostelech – v Betlémském kostele na Pellicově 6 nebo v Červeném kostele na Komenského náměstí a samozřejmě i na hřbitovech v jednotlivých částech Brna a okolí.

Rozloučení má obvykle formu krátké pobožnosti, při níž zazní biblický verš, modlitba, kázání, někdy i krátký životopis zesnulého a jeho odevzdání do rukou Božích. Výběr hudby je na pozůstalých.

V případě, že se rozhodnete požádat o tuto službu naše kazatele, prosíme, abyste se dříve než pohřeb objednáte u pohřební služby, telefonicky domluvili v naši kanceláři (542 211 453) na vhodném datu a hodině. Naši kazatelé mají i jiné povinnosti a neradi bychom Vás odmítali, pokud byste měli již domluvenou pevnou hodinu a datum.

Více o pohřbu