Na úřadě nebo v kostele?
V evangelické církvi je svatba chápána jako veřejné potvrzení slibu lásky a věrnosti, který si navzájem dávají muž a žena, kteří se mají rádi a chtějí spolu trvale žít. Takový slib mohou vyslovit na úřadě nebo v kostele a vždycky je to slib, který je zavazuje nejen před lidmi ale i před Bohem. Bůh nás slyší a bere vážně ve všem, co říkáme – ať je to kdekoli.
Svatba v kostele však znamená, že novomanželé si přejí do začátku svého společného života přijmout Boží požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc, aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatba v kostele má smysl pro lidi věřící, kteří spolu chtějí žít pod autoritou Božího slova, v upřímnosti a navzájem si odpouštět.

Kdo může mít svatbu v evangelickém kostele?
Evangelická církev koná požehnání sňatku především pro členy svých sborů. V praxi se však často stává, že jeden z partnerů je z jiné církve. Taková okolnost není překážkou, pokud se svatbou v naší církvi souhlasí. Pokud je druhý partner katolického vyznání, je třeba si uvědomit, že římskokatolická církev svatbu v evangelickém kostele neuznává a dívá se na takové lidi jako na církevně neoddané a nedovoluje jim proto přistupovat ke svátostem. Tito katolíci však mohou přistupovat k Večeři Páně v evangelické církvi. Ve všech případech, kdy jsou partneři z různých církví, je dobré se před stavbou domluvit, v které církvi budou vychovávat a křtít své děti.
Stává se i to, že jeden z partnerů je bez vyznání. I v takovém případě je požehnání možné, pokud s tím „nevěřící“ partner souhlasí a chápe svůj slib jako trvalý závazek. Jeho svatební slib bývá pak formulován poněkud odlišně – zatímco věřící slibuje „před Bohem“, partner bez vyznání zpravidla „před svým svědomím“ a současně vyjadřuje souhlas s křesťanskou výchovou svých dětí.
Výjimečně je možné, aby v evangelické církvi přijali svatební požehnání i partneři, z nichž ani jeden není členem této církve, případně jsou oba nepokřtění. Taková žádost je na posouzení kazatele, aby spolu se snoubenci zvážil skutečné důvody jejich žádosti o Boží požehnání, jejich vztah k Bohu i jejich budoucí vztah k evangelické církvi.
Často se lidé zajímají, zda může mít svatbu v kostele člověk rozvedený nebo dokonce ten, kdo již jednou podobný slib v kostele dával a jehož manželství ztroskotalo. V evangelické církvi to možné je. Ale i zde musí kazatel přihlédnout, zda rozvedení uznávají, že mají na rozpadu svého minulého vztahu svůj podíl viny a možnost nového vztahu chápou jako Boží milost a odpuštění, na které nemá nikdo z nás právo.
Někdy přichází se žádostí o sňatek v našem kostele i členové různých křesťanských společenství, které existují na bázi občanského sdružení a jejich kazatelé či pastoři proto nemohou úředně oddávat. V takových případech je možné se domluvit, že pobožnost vykoná kazatel zmíněného společenství a náš kazatel přijme slib snoubenců, aby byl sňatek platný.

Kdy máme přijít?
Pokud snoubenci zvažují uzavření sňatku v našem sboru, je vhodné, když přijdou s touto žádostí nejméně tři měsíce dopředu a zvolí nejprve vhodné datum. Vzhledem k tomu, že ve sboru působí tři kazatelé, musí se také rozhodnout, zda se obrátí na bratra faráře Macka nebo sestru farářku Květonovou, kteří se pak s nimi několikrát sejdou a svatební pobožnost podrobně připraví. Podle zákona o rodině je třeba také včas (ne však dříve než tři měsíce předem) zajít na matriční úřad – v tomto případě na ulici Dominikánská 2, zde vyplnit žádost a předložit všechny potřebné doklady (rodné listy a občanské průkazy). Teprve na základě tzv. Osvědčení, které vydá matriční úřad, může církev sňatek uzavřít, aby byl z hlediska českých zákonů platný.

Co je dobré si před návštěvou kazatele rozmyslet?
I když v naší církvi existuje obvyklý pořad svatebního shromáždění i manželského slibu, není to forma závazná, takže každá svatba vždy probíhá poněkud odlišně. Je dobré, když pořad a průběh shromáždění snoubenci připraví spolu s kazatelem. Proto je dobré si rozmyslet, které písně byste rádi zařadili nebo zda bude shromáždění bez písní. Zda bude hudební doprovod pouze na varhany nebo někdo zazpívá sólově atd. Je také vhodné, když snoubenci přednesou například čtení z bible nebo některou z modliteb – podobně se mohou zapojit i svědci.
Je vhodné pořídit spolu s květinou pro nevěstu i květinu na stůl Páně, neboť náš sbor nemůže zajišťovat květinovou výzdobu. Je možné vyzdobit si přiměřeným způsobem také celý kostel, ale někdo pak musí být připraven po skončení svatebního shromáždění výzdobu demontovat.
Svatby v našem sboru je možné konat v obou našich brněnských kostelech, tedy jak v Červeném na Komenského náměstí, tak v kostele Betlémském na Pellicově 6. Na zvláštní přání snoubenců lze však církevní svatbu vykonat prakticky kdekoli (například v přírodě, na zámku atd.), ale vyřizuje si vždy na matrice, která je příslušná místu konání svatby.

Jak svatba probíhá?
Svatební shromáždění trvá zhruba hodinu. Koná se většinou v sobotu dopoledne nebo odpoledne, ale v zásadě je možné i ve všední den. Ve všední den však bývají problémy s parkováním aut kolem kostela. Až se rodina shromáždí před kostelem, kazatel je pozve do chrámu a svatebčané se seřadí do průvodu. Předtím mu odevzdají prstýnky a občanské průkazy. Za zvuků varhan pak vejdou do kostela. Jako první vchází buď oba snoubenci nebo ženich z maminkou a nevěsta s tatínkem pak přihází jako poslední. Kazatel očekává svatebčany za stolem Páně. Snoubenci sedí vepředu na židlích, ostatní v lavicích. Kdy je třeba vstát a kdy se sedí, vám naznačí kazatel. Filmování a fotografování je možné, jen je třeba respektovat, že např. při modlitbě není vhodné rušit. Přeje-li si nevěsta družičky, mohou ji při cestě ke stolu Páně doprovázet.
Součástí svatebního slibu je i zápis do matriky a podepsání dokumentů, na základě kterých pak matrika vydá oddací list. Novomanželé dostanou potvrzení o uzavření sňatku a kazatel jim podle vyhlášky ustřihne pravé rožky občanských průkazů, aby si do měsíce nechali udělat nové. Společné fotografie se dělají většinou před kostelem.

Další informace
Získáte je především v osobním rozhovoru s našimi kazateli, s kterými si můžete domluvit schůzku telefonicky (542 211 453) nebo emailem: